ALGEMENE VOORWAARDEN

VOORWAARDEN EN CONDITIES VOOR HET GEBRUIK VAN www.joepsertonsbedrijfsfilms.nl

Dit is https://joepsertonsbedrijfsfilms.nl/  

Het gebruik van deze Website (inclusief de inhoud en andere diensten die in de loop van de tijd door ons worden geleverd) is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden, waarvan wordt veronderstelt dat u ze accepteert op het moment dat u toegang zoekt tot de Website en/of zich bij de Website aanmeldt.

Door aanmelding bij www.joepsertonsbedrijfsfilms.nl stemt u erin toe de volgende vormen van communicatie te ontvangen:

Rechten op inhoud

Als bezoeker van deze Website mag u één kopie van het materiaal downloaden, welke uitsluitend bestemd is voor privé-gebruik. Tenzij we u uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geven, mag u materiaal van de Website niet decompileren, nabouwen, desassembleren, huren, leasen, uitlenen, in sublicentie geven of er afgeleid materiaal uit creëren, hieronder valt ook alle informatie en software die via de Website ter beschikking wordt gesteld.

Tenzij ander aangegeven in deze gebruiksvoorwaarden, mag u de Website of informatie op de Website niet kopiëren, opslaan, downloaden, reproduceren, heruitgeven, distribueren, doorgeven of gebruiken voor andere doeleinden, hetzij commercieel, hetzij niet-commercieel, behalve voor zover het nodig is om deze Website weer te geven, te gebruiken en erop te navigeren.

Informatie, beschikbaarheid en links naar andere sites

Hoewel Joep Sertons.nl  er alles aan doet om te zorgen dat de informatie op deze Website accuraat en volledig is, wordt een gedeelte ervan door derden aan www.joepsertonsbedrijfsfilms.nl geleverd, en www.joepsertonsbedrijfsfilms.nl is niet in staat de accuratesse en volledigheid hiervan te controleren.

U erkent en stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor diensten en informatie geleverd door derden op de Website of voor de beschikbaarheid van enige andere website of voor materiaal dat u via de Website wilt benaderen, noch dat wij enige inhoud, reclames, transacties, producten of diensten die op of via de wesites van dergelijke derden beschikbaar worden gesteld of afkomstig zijn van websites of ander materiaal die u benadert via de Website, goedkeuren, noch dat wij verantwoordelijk of aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de inhoud, noch voor schade, verlies of aanstoot welke worden veroorzaakt door, of waarvan wordt beweerd dat deze wordt veroorzaakt door ons of in connectie met ons via het gebruik van, of het vertrouwen op inhoud, reclames, producten of diensten die verkrijgbaar zijn bij dergelijke derden of beschikbaar op of via dergelijke websites of ander materiaal.

Transacties tussen u en derden die u hebt benaderd via de Website, met inbegrip van betalingen voor, en levering van producten en diensten en andere voorwaarden, condities, garanties of aanbiedingen die met zulke transacties samenhangen, spelen zich uitsluitend af tussen u en de betrokken derde partij. U stemt ermee in ons niet aansprakelijk te stellen voor verlies of schade van enige soort als resultaat van zulke transacties, of ons te betrekken in een geschil tussen uzelf en derden.

Deze Website wordt aangeboden “zoals hij is”; zonder enige vorm van garanties. www.joepsertonsbedrijfsfilms.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden of omissies in de informatie die beschikbaar is op of via de Website, of voor een onderbreking in de beschikbaarheid van de Website.

Opschorting van de Website

Wij houden ons het recht voor om:

(i) u de toegang tot de Website of een deel van de Website te ontzeggen of deze op te schorten met of zonder mededeling vooraf, indien uw gebruik van de Website of een deel ervan door ons als misbruik, excessief gebruik of indruisend tegen de belangen van andere gebruikers of niet in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden wordt gezien; of

(ii) (ii) indien van toepassing, inhoud of materiaal dat door u naar de Website is geupload te verwijderen, met of zonder mededeling vooraf wanneer wij van mening zijn dat het niet strookt met deze gebruiksvoorwaarden. Bovendien houden wij ons het recht voor de toegang tot de Website om welke reden dan ook op welk tijdstip dan ook op te schorten, te beperken of te beëindigen.

Beperking van de aansprakelijkheid

We sluiten tot de maximaal mogelijke strekking van de van toepassing zijnde wetten, en met uitzondering van dood of persoonlijk letsel voortvloeiende uit onze onachtzaamheid, elke aansprakelijkheid uit wat betreft claims, verliezen, eisen en schade die direct of indirect voortvloeien uit, of in verband staat met de Website en/of diensten die in de loop der tijd via de Website zijn aangeboden. Deze uitsluiting is, zonder beperking, van toepassing op enige onderbreking van dienstverlening, winstverlies, verlies van contracten of zakelijke kansen, verlies van gegevens, of enige incidentele, speciale, criminele of gevolgschade die ontstaat uit de Website, zelfs als ons gewezen is op de mogelijkheid van zulke schade, of deze nu wordt veroorzaakt onder contract, verbintenis, statuut of anderszins.

Uw verplichtingen jegens ons

U stemt ermee in dat u de Website alleen gebruikt op een manier die in overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden of andere aanvullende voorwaarden van ons die in de loop der tijd van kracht zijn, en op een zodanige wijze dat navolging van alle van toepassing zijnde wetten en regels is gegarandeerd (met inbegrip van en zonder beperking van uw plaatselijke wetgeving). U zult de Website (of een deel ervan) met name niet gebruiken om materiaal over te sturen of te plaatsen dat lasterlijk, aanstootgevend of van obscene of bedreigende aard is, of dat, naar ons oordeel, irritatie, ongemak of angst bij personen kan veroorzaken, of materiaal dat een virus of een andere computerprogrammeerroutine bevat die schade kunnen veroorzaken aan de Website en/of diensten die door de Website worden geleverd of deze storen.

U stemt ermee in deze Website niet op een zodanige wijze te gebruiken dat het geheel of delen van de Website worden onderbroken, beschadigd, minder efficiënt gemaakt of op een andere wijze gehinderd.

Voor de mate waarin uw gebruik of het gebruik van personen die door u zijn geautoriseerd of waarvoor u aansprakelijk bent (bijvoorbeeld als werkgever) verlies of schade aan ons of andere personen berokkent, stemt u erin toe om ons direct op verzoek schadeloos te stellen voor zulke verliezen of schade jegens ons, inclusief, waar nodig, juridische, administratieve of technische kosten die uit dit gebruik voortvloeien.

Uw bijdragen

Wanneer u materiaal opstuurt naar de Website (met inbegrip en zonder beperking van tekst, afbeeldingen, video of audio) geeft u www.joepsertonsbedrijfsfilms.nl een voortdurende, royaltyvrije, niet-exclusief en in sublicentie te geven recht en toestemming tot gebruik, reproductie, modificatie, aanpassing, publicatie, vertaling, het maken van afgeleid werk, distributie, vertoning en de uitoefening van alle copyright- en publicatierechten met betrekking tot dergelijk werk wereldwijd, en het recht om het in andere werken in elk mogelijk medium te verwerken. Indien u dergelijke rechten niet aan www.joepsertonsbedrijfsfilms.nl wilt verlenen, wordt u geadviseerd uw bijdrage niet op de Website te plaatsen.

Door uw bijdrage op de Website te plaatsen, verklaart u ook het volgende:

(i) u garandeert dat een dergelijke bijdrage uw originele werk is;

(ii) u stemt ermee in www.joepsertonsbedrijfsfilms.nl schadeloos te stellen voor alle wettelijke kosten, schade en andere kosten die www.joepsertonsbedrijfsfilms.nl moet maken als gevolg van uw schending van bovenstaande garantie; en

(iii) u stemt ermee in af te zien van enige morele rechten in uw bijdrage voor alle doeleinden die hier worden gespecificeerd.

Mocht er een conflict optreden tussen deze voorwaarden en condities en specifieke voorwaarden die elders op deze Website verschijnen met betrekking tot bepaald materiaal, dan heeft laatstgenoemde voorrang.

Algemeen

Teneinde de kwaliteit van de Website voortdurend te verbeteren, houden wij ons het recht voor om in de loop der tijd naar eigen goeddunken wijzigingen in deze tekst aan te brengen, het is uw verantwoordelijkheid om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te herlezen.

Indien wordt bepaald dat bepaalde voorwaarden en condities illegaal, ongeldig of om wettelijke reden niet uitvoerbaar zijn in een staat of land waarin het eigenlijk de bedoeling was dat ze wel van toepassing waren, zullen ze, voor zover deze voorwaarde of conditie illegaal, ongeldig of niet uit te voeren is, worden weggehaald en verwijderd, maar de resterende voorwaarden en condities blijven onverkort van kracht en bindend en uitvoerbaar.

Van toepassing zijnde wet

Deze voorwaarden en condities worden exclusief bepaald en opgesteld in overeenstemming met de wetten in Engeland en Wales, van welke landen de rechtbanken exclusieve jurisdictie hebben in elk geschil, behalve dat wij naar eigen goeddunken het recht te hebben gerechtelijke stappen te nemen in andere jurisdicties.